Tilskot til lag og organisasjonar m.m.

Ein gong i året tildeler Fusa Kraftlag SA støttemidlar til eit stort spekter av aktiviterar i Fusa kommune. Tildelinga vert tilpassa til kvaliteten i søknadsmassen.

Søknadsfristen er i september kvart år. Søknadane vert handsama av eit eige utval, med representantar frå styret og administrasjonen. Tildelinga er vanlegvis klar innan 1. november.

Søknadsfrist 25. september 2019

Søknadsskjema

Ungdomsstipend

Styret i Fusa Kraftlag SA har vedteke å dela ut ungdomsstipend til ungdom heimehøyrande i Fusa kommune. Stipenda kan delast ut til ungdom i alderen 16–30 år som har utmerka seg på eit høgt nivå innan idrett eller kultur. Stipenda skal stimulera til vidareutvikling.

Fusa Kraftlag SA kan årleg dela ut inntil 4 ungdomsstipend à kr. 25.000,-. Tildelinga vert gjort ein gong pr år, på hausten. Dette blir annonsert i lokalpressa og på heimesidene til kraftlaget.

Dersom nemda for tildeling meinar at ingen av søknadane stettar krava, fell tildeliga bort det året.

Ein person kan ikkje motta ungdomsstipendet meir enn ein gong.

Kven kan søke?

  • Søkjaren må vera heimehøyrande i Fusa kommune.

  • Søkjaren må vera mellom 16-30 år.

  • Søknaden må innehalde opplysningar om oppnådde resultat til no, og kva planar du har for bruk av stipendet.

Slik søkjer du

Send oss ein utfyllande søknad med opplysningar om deg og grunnlaget for søknaden din.

Søknad skal du senda til post@fusa-kraftlag.no

Søknadsfrist 25. september 2019